„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички ученици, които имат затруднения в усвояването на учебното съдържание по различни учебни предмети. Чрез допълнително обучение се осигурява обща подкрепа на учениците за отстраняване на системни пропуски при овладяване на учебното съдържание. Основната цел е подпомагане равния достъп до качествено образование, превенция на отпадането и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование.

Осъществяват се:

  1. Допълнителни занимания по български език и литература;
  2. Допълнителни занимания по математика;
  3. Допълнителни занимания по природни и обществени науки;
  4. Допълнителни занимания по учебни предмети от професионалната подготовка.

 

Интернет страница на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/