Училищни документи

Училищни документи

Годишен план за дейността на училището - тук
Учебен план 2022/2023 година - тук
Етичен кодекс - тук
Стратегия за развитие на училището - тук
Мерки за повишаване на качеството на образованието - тук
План за квалификационната дейност - тук
Програма по Превенция за отпадане 2022-2023г. - тук
Програма за занимания по интереси - тук
Програма за предоставяне на равни възможности - тук 
Програма за целодневна организация на учебния ден - тук
Правилник за дейността на училището - тук
План за действие по БДП - тук
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд - тук
Програма за гражданско образование -тук 
 Програма за интеркултурно образование - тук