Организация и изисквания в учебния процес в условия на Covid-19

Организация и изисквания в учебния процес в условия на Covid-19
                     ГРАФИК ЗА ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН  ЕТАП И ОРГАНИЗАЦИЯ   НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

 

 1. График за явяване в училище на ученици и екипи - всеки понеделник и четвъртък в  класните стаи.

Учениците влизат в училище в 7:30 ч.

 1. Часовият график за провеждане на присъствени учебни занятия се запазва без промяна.

 

Надя Георгиева

          Директор на 172 ОбУ „Христо Ботев“

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ - I IV КЛАС  С НЕИНВАЗИВНИ БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ
 1. 30 мин. преди провеждане на тестването учениците не трябва да са консумирали храна и течности.
 2. Децата от от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал.
 3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.
 4. Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото  изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.
 5.  Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в понеделник и в четвъртък. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават училище, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.
 6. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.
 7. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от поне две лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване.
 8. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от институцията. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест.
 9. Демонстрация на изследването може да бъде видяна на ТУК: 
 10. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
 11. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.
 12.  При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ от Насоките на МОН – Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Ученикът се допуска обратно в  училище само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19.
 13. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището.
 14. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.
 15. В сградата на училището не се допускат:

а) ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за изследване два пъти седмично;

б) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19 и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване;

 в) лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.