Съобщения

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

ДО  РОДИТЕЛИТЕ

НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМА РОДИТЕЛИ,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Уведомяваме ви, че в случаите, в които ДСП нямат информация по служебен път,  в канцеларията на училището можете да получите Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас, което да представите в дирекция „Социално подпомагане“ при подаване на Декларацията за отпускане на еднократна помощ от 300 лв. при записване за първи път в I или VIII клас.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

 

НАДЯ  ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОбУ „Христо Ботев“

 

В изпълнение на дейност 7 от проект BG05M2О P001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“ 172 ОбУ „ Христо Ботев“

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“

Кратко описание на длъжността: Акцент на дейността е осигуряване на психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвимите групи за преодоляване и приемане на различието, формиране на умения у родителите за преосмисляне на ценностната система, здравословен начин на живот в семействата им и активното им социално приобщаване чрез групова разяснителна работа ( родителски срещи) и индивидуални срещи  за мотивация за активно приобщаване на децата им в училищното образование.

Изисквания към кандидатите за длъжността:

Минимална степен на завършено образование – средно;
Мотивация за работа в
образователната и социалната сфера;
Практически  умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи програми;
Умения за работа с
родители и работа в екип;
Отговорност, комуникативност и организираност.

Необходими документи, които следва да бъдат представени:
Заявление за кандидатстване по образец;

Документ за самоличност /за справка/;

Автобиография; 

Документ за завършено образование

Назначаването е по реда на КТ.

Трудово възнаграждение:

  • Индивидуална основна месечна заплата- при 8 часа работен ден- в размер на една минимална работна заплата за страната, определен за съответната година.

  • Допълнително възнаграждение за придобит професионален опит

  1. В изпълнение на поддейност 5.4. от проект BG05M2О P001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование 172 ОбУ „ Христо Ботев“

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ

  1. Училищен психолог – 0,5 щат
  2. Помощник на учителя – 1 щат

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ

Длъжността психолог се заема от лица, придобили висше образование по:

1. специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология;

2. специалност от друго професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление  „Психология“.

Психологът  изпълнява дейности за допълнителна подкрепа – функционална оценка на индивидуалните потребности и интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие на децата и учениците, както и дейности за обща подкрепа за личностно развитие – превенция, диагностика и консултиране на децата и учениците от детските градини и училищата, включени в проекта.

 

МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ:

Помощник на учителя в училище осъществява дейността си съобразно инструкциите на учителите  при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни потребности.  Участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете със специални образователни потребности. Оказва техническа помощ при подготовка на образователни материали за деца със специални образователни потребности. Съдейства организационно и технически на учителя при провеждане на часа. Подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата. Подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на деца със специални образователни потребности.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – няма изискване; желателно – педагогическо образование или квалификация или образование от сферата на социалните дейности. Професионален опит в училище се счита за предимство.

1.5. Години професионален опит – желателно

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, отговорност, работа в екип, търпение и добронамереност спрямо децата

Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография;

2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Начин на провеждане на подбора:

Процедурата по подбор се провежда от комисия, назначена от директора на 172 ОУ и се извършва в два етапа

Първи етап- по документи

Втори етап- Интервю. Провеждане на събеседване с кандидатите и оценка на професионалната пригодност.                                                                                                                                                                  

Място и срок на подаване на документите

Документи за участие следва да се подават до 07 септември 2021 г. включително в канцеларията на 172 Обединено училище „ Христо Ботев“. На кандидатите ще бъде предоставена длъжностна характеристика на длъжността.
Интервю с кандидатите ще се проведе на 10.09.2021 г. от 14:00 часа в сградата на 172 ОбУ.

Телефони за справка: 0884801735; 0877341660