За нас

За нас
ИСТОРИЯ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

„Ако мислиш за 10 години напред – посади дърво,
ако мислиш за 100 години напред- образовай децата”. Тази мъдрост са притежавали будните и трудолюбиви жители на с. Гниляне, когато през далечната 1921г. създават свое училище мислейки за образованието на децата си. Но още по-голяма е била исконната българска потребност от знания, от творчество, от активно духовно общуване. Още от създаването си първата прогимназия става своеобразно средище, в което освен на писане и смятане децата се учат на творчеството и на духовност. Започнало своята история в една частна къща, днес 172 ОбУ,,Христо Ботев” има не само хубава сграда , но и своето богато минало. Отворило врати едва за шепа ученици, днес стотици българи принадлежат със сърцата си към многочисленото му семейство.

1889 г. Първото училище се помещавало в къщата на свещеник Йордан Милошев и е разполагало с две стаи. По-късно е приспособена още една стая.
1921 г.е открит първи прогимназиален клас. Така се поставя началото на прогимназията в с. Гниляне. Директор и единствен учител бил Георги Геков. Учениците непрекъснато се увеличавали, учели ученици от с. Подгумер, с. Луково, с. Световрачане, с.Владо Тричков.
1933- 34 г. са приспособени още две класни стаи и началното училище се слива с прогимназията и се основава Основно училище "Христо Ботев" с директор Борис Дончев.

 1942 г. се построява първата сграда на днешното училище с помощ от местното население. През следващите години директори са били Райна Трифонова и Славка Маркова.
1982- 86 г. 172 ОУ ,, Христо Ботев " придобива съвременния си облик. С усилията на директорката Искра Стоянова са построени втори и трети етаж на училището, физкултурен салон и локално парно отопление.

От 1997 г. директор на училището е г-жа Надя Георгиева. Под нейното ръководство и с усилията на целия училищният екип 172 ОбУ се изгражда като модерна образователна институция с връзки и взаимодействия със социалната среда.

Училището направи своя избор да се развива като съвременна конкурентно способна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане. Със заповед на министъра на образованието № РД 14-50 от 30.03.2017г. 172 Основно училище „Христо Ботев“ е преобразувано в 172 Обединено училище „Христо Ботев“. Това промени визията на училището, в което се обучават ученици от 1 до 10 клас.  Даде се възможност да отговорим на очакванията на много родители със нисък социален статус за продължаване на образованието на техните деца в по-горна степен. С подкрепата на местния бизнес предлагаме професионално образование за придобиване на I степен на професионална квалификация с професия "Шивач"от специалност "Шивачество". От 2020/2021г. правим успешен Държавен план-прием и за придобиване на II степен на професионална квалификация по професия "Оператор в шевното производство" от специалност "Производство на облекло от текстил". За целта имаме споразумение с Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза", гр. София, където учениците ще продължават образованието си във втори гимназиален етап.

Днес училището има своя 100 годишна история.

В перспективата на вечността 100 години са само кратък миг. Но ако те са били осветени от вяра, наситени с любов, пропити с ентусиазъм, белязани от изпитания, изпъстрени с предизвикателства…. Ако те са пулсирали с ритъма на много млади сърца….Ако те са били тревожни и усмихнати, пълни с живот… То, тогава могат да бъдат нашата вечност!

100 - годишен юбилей е повод за основателна гордост на всички, които са свързали живота си с тази духовна обител- бивши или настоящи възпитаници и учители. 100 години нашето училище поддържа жива искрата на първите му създатели, на знанието, и предава натрупания опит, допринесъл за развитието на всеки човек, учил в този храм на науката.

100 години то отваря врати за своите възпитаници, много от които са били и продължават да бъдат в обществения и културния елит, достойни граждани, известни спортисти, носещи славата на България по света. Всички негови възпитаници са сътворили богатата му история и традиции. Днес ние, здраво стъпили на тези традиции, пазим нашето училище, за да отваря отново своите врати за следващите нови и нови поколения.

Времето е най-сигурният критерий за всяка духовна ценност и човешко дело. Според мярата на живота на една образователна институция, всяка годишнина означава история, опит, традиции. Във своя вековен път, училището се утвърди като средище, достойно защитило възрожденските традиции на града. Ученическите клубове, художествената самодейност, активния спортен живот, както и подчертаната грижа за обучението и творческото развитие на децата, са безспорна гаранция, че 172 ОбУ”Христо Ботев” ще продължи уверено да посреща всички предизвикателства пред модерното образование и възпитание. Постигнатите резултати се изразяват чрез броя на възпитаниците, получили добро образование или намерили своето призвание в него, чрез творческата зрялост на целия колектив. Училището пази, тачи и обогатява добрите възрожденски традиции в нашето образование и с гордост носи името на своя патрон Христо Ботев.

МИСИЯ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Нашата мисия е да изграждаме нагласа за развитие у учениците, като ключов фактор за повишаването на мотивацията им за учене. Усилията ни са насочени към създаване на оптимални условия за обучение и възпитание, съобразени с индивидуалните им способности и потребности чрез изграждане на безопасно, приобщаващо и овластяващо образователно пространство, насочено към развитието както на академични, така и на социално-емоционални умения, които да спомогнат интеграцията в обществото и да отговорят на изискванията на пазара на труда.

ВИЗИЯ И ЦЕЛИ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Нашата визия е 172 Обединено училище “Христо Ботев” да бъде място, което осигурява възможност за равно участие на всички заинтересовани страни в планирането и осъществяването на образователни политики, насочени към предоставянето на равен достъп до качествено образование на всеки ученик, независимо от неговата етническа принадлежност, както и социален и икономически статус. В нашите представи училището трябва да бъде академично, социално и културно пространство, в което всеки да се чувства приет и да развива пълния си потенциал.

Цели:

1. Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и  партньорство с родителите и институциите, с което училището да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината, и се превърне от училище за всички в училище за всеки.
2. Поддържане на качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците.
3. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците.
5. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри
6. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики.

Ръководни принципи и ценности - всички заинтересовани страни са поканени да участват активно. Това включва целия училищен персонал, учениците, родителите и семействата. Такова широко участие гарантира по-добра комуникация, сътрудничество и „чувство за принадлежност“ по отношение на визията сред членовете на училищната общност. Участието на учениците повишава тяхната мотивация и ангажираност към процеса на образование и чувството им за принадлежност към училищната общност.

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Стратегиите и приоритетите на училището са свързани с развитие и усъвършенстване на образователната среда и реализиране на училищните политики насочени към  всички заинтересовани страни:

 - учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на учениците, съобразно индивидуалните им способности и потребности чрез изграждане на безопасно, приобщаващо и овластяващо образователно пространство, в което всеки да разгърне пълния си потенциал, да се почувства част от училищната общност и да се научи да работи заедно с другите за нейното развитие и благоденствие;
- родителите – утвърждаване на канали за ефективна комуникация между учители, училищна администрация и родители, изграждане на партньорски взаимоотношения при вземането на решения и включване на родителите като активна част от училищния живот; удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното образование;
- обществото и пазара на труда – развиване у учениците на професионални, академични и социално-емоционални компетентности, политическа и гражданска култура и финансова грамотност, отговарящи на потребностите на обществото и изграждане на умения на 21-ви век, фокусиращи се върху успешното реализиране на пазара на труда;
- педагогическите специалисти – осигуряване на възможности за допълнителна квалификация и професионално и личностно израстване, творческа свобода, демократично училищно управление, мотивираща и овластяваща работна атмосфера.

ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА

Приоритетите на училището във взаимодействието със социалната среда се изразява в приобщаване на родителите към проблемите на училището чрез: избор на родителски активи; консултиране при осъществяване на педагогически контрол върху учениците; организиране на свободното време на учениците; включване на родителите в многообразната дейност на кл. ръководител; честване на бележити годишнини национални празници спортни прояви и др. Подпомагане с финансови средства или логистика изявени ученици за участието им в различни състезания и турнири.

Училищното ръководство работи изключително успешно с Общината и общинските формации. Местното читалище съвместно с отделни учители организира и провежда тържества свързани с религиозни и национални празници. Училището има отлични взаимоотношения и с църквата – съвместно се организират празници, свързани с християнските традиции.

За да постигне по-високи културно-възпитателни нива училището си поставя за приоритет използването на възможностите на културните институции за възпитаване на общочовешки ценности и добродетели чрез: посещение на театрални постановки и концерти - посещение на исторически обекти; участие в конкурси концерти национални и регионални тържества и изложби.

За целите на прибиране и задържане на учениците и превенция на отпадането им от обучение успешно работим съвместно с ДАЗД, МВР, МКБППМН, РЗПАБ.

Съвместна работа с местните фирми - "ПИ ЕНД ДЖИ 1962“ ЕООД с цел професионалното ориентиране на учениците, подпомагане на професионалното обучение и провеждане на производствената практика в реална работна среда.

Наши партньори са и неправителствените организации и  сдружения:
1. Фондация „Заедно в час“
2. НПО „Образование без граници“
3. НЧ „Отец Паисий“
4. Асоциация родители
4. Надежда за малките
8. Фондация Конкордия
9. Балканска асоциация